Программа лояльности карты клиента

Saturs

 1. Klienta kartes programmas mērķi
 2. Klienta kartes programmas individuālo piedāvājumu saņemšana
 3. Klienta kartes programmas noteikumos lietotie jēdzieni
 4. Klienta kartes izsniegšanas noteikumi
 5. Klienta kartes izmantošanas noteikumi
 6. Dalības izbeigšana Klienta kartes programmā
 7. Vispārējie noteikumi

1. Klienta kartes programmas mērķi

Klienta kartes programma ir izveidota, lai sniegtu priekšrocības un radītu papildu ieguvumus Klientiem un GROS AUTO uzņēmējdarbībai, tai skaitā:

 • saņemt atlaide ar pirmo pirkumu;
 • dot iespēju lojāliem Klientiem iegādāties preces un/vai pakalpojumus saskaņā ar labākiem nosacījumiem, piešķirt tiem atlaides un rīkot pārdošanas akcijas, kā arī sniegt jebkādas citas priekšrocības;
 • analizēt pieejamo informāciju par pirkumu datiem, interneta konta apmeklējuma datiem, Klienta iepirkšanās paradumiem un/vai citām pazīmēm, lai sniegtu Klientam individuālus, aktuālus, interesantus un izdevīgus piedāvājumus un citu informāciju;
 • motivēt esošos pircējus iepirkties GROS AUTO veikalos un autoservisos;
 • piesaistīt jaunus Klientus un saglabāt ar tiem ilglaicīgas attiecības;
 • iepazīt un izprast Klientus, to vajadzības un vēlmes;
 • attīstīt GROS AUTO veikalu un autoservisu tīklu, ņemot vērā Klientu vajadzības, piedāvājot to, kas ir nepieciešams pircējiem, un tiecoties panākt, lai GROS AUTO kļūtu par Klientiem vispiemērotāko partneri;
 • vērtētu uzņēmējdarbības tendences un pieņemtu lēmumus par cenu, sortimenta un mārketinga politiku;
 • iegūtu iespēju uzrunāt savus Klientus un informētu viņus par izmaiņām un jaunumiem GROS AUTO veikalu un autoservisu tīklā (darba laiki, jaunu veikalu atvēršanu, veikalu slēgšanu);
 • informētu par autoservisos nodoto automašīnu remonta procesu, defektiem, kas var apdraudēt drošu dalību ceļu satiksmē, saskaņotu nepieciešamos remotdarbus, rezerves daļu un remontdarbu cenas;
 • nosūtītu atgādinošu informāciju par automašīnas tehniskās apskates beigu termiņiem.

Klienta kartes programmā Klients varēs izmantot īpašas akcijas, atlaides, piedāvājumus un citas Programmas priekšrocības visos GROS AUTO veikalos un autoservisos. Dalība programmā ir aktīva līdz brīdim, kad Klients savu dalību atsauc, vai laika periodā, kamēr Klienta karte ir aktīva.

2. Klienta kartes programmas individuālo piedāvājumu saņemšana

Ja Klienta anketā ir izteikta vēlme un piekrišana saņemt Individuālos piedāvājumus, GROS AUTO sagatavos un piedāvās Klientam vai Klientu grupai piemērotus Individuālos piedāvājumus atbilstoši Klienta pirkumu vēsturei vai citām pazīmēm.

Ņemot vērā Klienta pirkumu vēsturi un pirkšanas ieradumus, GROS AUTO var piešķirt atlaides Klienta iecienītāko kategoriju preču iegādei, informēt Klientu par sortimenta jaunumiem.

Individuālie piedāvājumi tiek izveidoti individuāli katram Klienta kartes programmas dalībniekam, tāpēc katrs Klienta kartes programmas dalībnieks vai to grupa var saņemt atšķirīgus Individuālos piedāvājumus.

Individuālie piedāvājumi var tikt sagatavoti un nosūtīti tikai gadījumos, ja Klients ir devis piekrišanu Klientā anketā norādītajos saziņas veidos – ar īsziņu, pa e-pastu.

3. Klienta kartes programmas noteikumos lietotie jēdzieni

Individuālie piedāvājumi – atlaides, akcijas un īpaši atlasīti individuāli piedāvājumi Klienta kartes lietotājam.

Klients – pircējs, kas saņēmis GROS AUTO Klienta karti, kuru izmantojot var saņemt individuālus piedāvājumus un citas priekšrocības GROS AUTO veikalos un autoservisos.

Klienta karte – ir elektroniska atlaižu karte, kas, pēc Klienta anketas aizpildīšanas, tiek izsniegta Klientam (GA Klienta karte).

Klienta anketa – reģistrācijas anketa, kas aizpildāma papīra formā un iesniedzama veikalos/servisos vai aizpildāma elektroniski GROS AUTO mājas lapās www.grosauto.lv, www.igrosauto.lv, lai kļūtu par Klienta kartes lietotāju.

Personas dati – Klienta personas dati, ko GROS AUTO apstrādā atbilstoši Privātuma politikai.

Privātuma politika – personas datu apstrādes noteikumi, kas ir neatņemama Klienta kartes noteikumu sastāvdaļa.

GROS AUTO veikali un autoservisi – veikalu un autoservisu tīkls, kuru adreses un citu aktuālo informāciju var uzzināt GROS AUTO mājas lapā www.grosauto.lv. Veikalu un autoservisu tīklā ietilpst arī GROS AUTO meitas uzņēmumi un franšīzes parneri.

GROS AUTO – SIA “Gros Auto”, reģ. Nr. 40003328842,

juridiskā adrese: Maskavas iela 349, Rīga, LV-1063

pasta adrese: Zemzaru iela 1, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

4. Klienta kartes izsniegšanas noteikumi

Lai saņemtu Klienta karti, Klients aizpilda Klienta anketu jebkurā GROS AUTO autodaļu veikalā vai autoservisā. Klienta kartes anketu sagatavo vienā eksemplārā un nodod GROS AUTO darbiniekam.

Pēc klienta anketas iesniegšanas Klientam bez maksas izsniedz aktīvu Klienta karti.

Klienta anketu var aizpildīt arī elektroniski GROS AUTO mājas lapās www.grosauto.lv, www.igrosauto.lv.

Ja Klienta anketa ir aizpildīta elektroniski, tad Klienta karti var saņemt tikai Klienta anketā norādītajā GROS AUTO veikalā vai autoservisā, identifikācijai nosaucot savu GROS AUTO piešķirto klienta ID numuru un/vai citus Klienta anketā norādītos datus.

GROS AUTO ir tiesības Klientam neizsniegt Klienta karti, ja Klients Klienta anketā ir norādījis nepatiesu vai maldīgu informāciju (pamatojoties uz to, GROS AUTO bez brīdinājuma var anulēt arī jau izsniegtu Klienta karti).

Aizpildot Klienta anketu, Klients nodod GROS AUTO noteiktus savus Personas datus. Informācija par Klienta Personas datu apstrādi ir norādīta Privātuma politikā.

5. Klienta kartes izmantošanas noteikumi

Lai pirkuma brīdī saņemtu spēkā esošās Klienta kartes programmas priešrocības, Klients pie kases autorizē savu Klienta karti, izmantojot karšu lasītāju. Ja Klients neveic Klienta kartes autorizāciju un GROS AUTO nevar identificēt Klientu, tad Klienta kartes priekšrocības nevar saņemt.

Ja Klients pirkumus veic attālināti, izmantojot interneta vietni www.igrosauto.lv, tad pirkuma brīdī spēkā esošās Klienta kartes programmas priešrocības jau ir ietvertas pirkuma nosacījumos.

Klienta kartes noteiktās priekšrocības tiek publicētas GROS AUTO mājas lapā un citos informācijas avotos.

Klienta pienākums ir saudzīgi lietot un uzglabāt Klienta karti.

Klienta kartes nozaudēšanas gadījumā Klienta pienākums ir nekavējoties par to paziņot. Ja Klients, Klienta kartes nozaudēšanas gadījumā, savlaicīgi nav par to informējis GROS AUTO, tad GROS AUTO neuzņemas atbildību par Klienta kartes programmas izmantošanu līdz brīdim, kad no Klienta ir saņemta informācija par Klienta kartes nozaudēšanu.

Gadījumā, ja Klienta karte ir bojāta, tad tā jāsamaina pret jaunu Klienta karti jebkurā GROS AUTO veikalā vai autoservisā, nododot bojāto Klienta karti GROS AUTO darbiniekam.

Klients paziņo GROS AUTO par Klienta kartes pazaudēšanu vai zādzību, zvanot uz GROS AUTO biroju pa tālruni 67772819, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00 vai elektroniski, nosūtot informāciju uz e-pastu klientakarte@gros-auto.lv.

Iesniegumi par izmaiņām dalībai Klienta kartes programmā un/vai Personas datu maiņai tiek pieņemti tikai rakstveidā, tos iesniedzot jebkurā GROS AUTO veikalā vai autoservisā vai elektroniski, nosūtot informāciju uz e-pastu klientakarte@gros-auto.lv.

6. Dalības izbeigšana Klienta kartes programmā

Klienta karte tiek slēgta pēc Klienta un/vai GROS AUTO iniciatīvas šādos gadījumos:

 • Klients iesniedz rakstisku iesniegumu par Klienta kartes slēgšanu un atsauc savu piekrišanu spēkā esošajiem Klienta kartes noteikumiem un/vai Privātuma politikai;
 • ja 60 (sešdesmit) mēnešus pēc kārtas Klients ne reizi neizmanto Klienta karti (t.i. neautorizē Klienta karti GROS AUTO veikalos un autoservios izmantojot karšu lasītāju) vai nav veicis attālinātus pirkumus interneta vietnē www.igrosauto.lv;
 • ja GROS AUTO groza šos Noteikumus un/vai Privātuma politiku un lūdz iesniegt turpmākai Klienta kartes programas īstenošanai nepieciešamu piekrišanu, bet Klients tādu piekrišanu nesniedz;
 • GROS AUTO ir tiesības bez brīdinājuma anulēt jau izsniegtu Klienta karti gadījumos, kad Klients pārkāpj kartes izmantošanas noteikumus;
 • ja GROS AUTO nolemj pārtraukt Klienta kartes programmu un paziņo par programmas izbeigšanu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš mājas lapā www.grosauto.lv, GROS AUTO veikalos un autoservisos izvietotos informatīvajos materiālos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.

Kad tiek pārtraukta Klienta dalība Klienta kartes programmā, GROS AUTO dzēš visus Klienta personas datus, ievērojot Privātuma politikā norādītos izņēmuma gadījumus.

7. Vispārējie noteikumi

Šie noteikumi stājās spēkā 2018. gada 25. maijā.

GROS AUTO saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt Klienta kartes programmas noteikumus un tās piedāvātās priekšrocības, informāciju publicējot GROS AUTO mājas lapā, GROS AUTO veikalos un autoservisos izvietotos informatīvajos materiālos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.