Условия использования igrosauto.lv

Vispārējie noteikumi

Interneta veikalā detalas.lv Jums ir iespēja no SIA “GZ AUTO” un SIA «UZ AUTO» (turpmāk tekstā – Pārdevējs) iegādāties tajā norādītās preces.

Lai veiktu preču iegādi, Pircējam ir jāreģistrējas kā interneta veikala detalas.lv lietotājam un Klienta kartes programmas dalībniekam, aizpildot reģistrācijas anketu un saņemot pieejas datus (lietotāja vārdu un paroli), kā arī Pircējam tiks piešķirts savs unikālais ID numurs. Veicot reģistrāciju, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem, tiem piekrīt un noteikumi ir skaidri un saprotami.

Nereģistrēts lietotājs var izmantot interneta veikalu skatīšanas režīmā, bet nevar izveidot pirkuma grozu un iegādāties Preci.

Izdarot pirkumu interneta veikalā, Pircējs ar Pārdevēju noslēdz Distances pirkšanas-pārdošanas Līgumu (turpmāk tekstā – Līgums), kas ir pakļauts tiesību normām, kuras regulē Distances līgumu, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu no tā brīža, kad Pircējs interneta veikalā izveidojis preču grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un nospiedis pogu „Noformēt pirkumu”. Izveidotie Preču grozi, kas netiek apstiprināti ar izvēli “Noformēt pirkumu”, Pārdevējam nav saistoši un tajos norādītie dati ir informatīva rakstura.

Preču izvēle (preču groza noformēšana)

Pircējs veic Preču meklēšanu Pārdevēja interneta veikalā vienā no piedāvātajiem preču meklēšanas rīkiem:

 • Pēc automašīnas markas, modeļa un modifikācijas;
 • Pēc detaļas koda;
 • Detalizēta rezerves daļu meklēšana automašīnas tehniskajā zīmējumā pēc automašīnas modifikācijas vai katrai automašīnai unikālā VIN numura;
 • Riepu meklēšana (pēc automašīnas datiem vai pēc riepas parametriem un veida);
 • Eļļu meklēšana (pēc automašīnas datiem vai pēc eļļas veida);
 • Akumulatoru meklēšana (pēc automašīnas datiem vai pēc ampērstundām);
 • Citu auto preču meklēšana: elektroierīces, piederumi, auto kosmētika un ķīmija.

Pēc konkrētas Preces izvēles, nospiežot uz izvēlnes „Pirkt”, Prece tiks pievienota Pircēja Preču grozam, kurā ir norādīta sekojoša informācija:

 • Preces cena un daudzums;
 • Preces un tās ražotāja nosaukums;
 • Pircēja rekvizīti;
 • Prognozējamais Preces piegādes laiks.

Vienā pirkumā iespējams izvēlēties un pievienot Preču grozam visas Pircējam nepieciešamās preces. Ja vienā preču grozā pievienotajām precēm ir dažādi piegādes laiki, tad kopējā pasūtījuma piegādes termiņš ir vienāds ar tās preces piegādes termiņu, kurai tas ir visilgākais.

Preces piegādes veids

Preces tiek piegādātas tikai Latvijas Republikas teritorijā. Atkarībā no sadarbības veida ar Pircēju, Pārdevējs piedāvā sekojošus Preces piegādes veidus:

 • Preces saņemšana Pārdevēja tirdzniecības vietās;
 • Preces piegāde Pircēja norādītā adresē, izmantojot kurjerpasta pkalpojumus.

Preces cena un apmaksas kārtība.

Preces cena tiek noteikta Pirkuma veikšanas brīdī Eiro valūtā (EUR).

Interneta veikalā visu Preču cenas ir norādītas ar PVN.

Preču piegādes pakalpojumu izmaksas nav iekļautas norādītajā Preces cenā.

Kopējā Pirkuma summa sastāv no visu Preču cenu summas un piegādes izdevumu summas.

Pirkuma apmaksu klients veic Eiro valūtā (EUR), balstoties uz Pārdevēja izrakstīto rēķinu.

Pirkuma apmaksas iespējas:

 • Apmaksa skaidrā naudā Preces saņemšanas brīdī;
 • Apmaksa ar bankas izsniegtu maksājumu karti (izņemot American Express) Preces saņemšanas brīdī;
 • Apmaksa ar pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas norēķinu kontu saskaņā ar izrakstītu rēķinu, kas tiek nosūtīts uz Pircēja e-pasta adresi (var būt priekšapmaksa vai pēcapamaksa).

Pirkuma apstiprinājums

Kad Pircējs ir izveidojis preču grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un nospiedis pogu „Noformēt pirkumu”, tiek apstiprināts pirkums. Pircējs ar to apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar informāciju par Preci, tās specifikāciju, cenu, piegādes termiņiem un apmaksas noteikumiem, kā arī ir saprotami Līguma noteikumi.

Pēc Pirkuma apstiprināšanas uz Pircēja e-pasta adresi tiks nosūtīts Pirkuma apstiprinājums, kurā būs iekļauta Preces cena un daudzums, Preces un tās ražotāja nosaukums, Pircēja rekvizīti un prognozējamais Preces piegādes laiks.

Par Preci Pircējam ir jānorēķinās tās saņemšanas brīdī, ja nav piemēroti individuāli apmaksas noteikumi. Ja ir piemērota priekšapmaksa, tad Pirkuma izpildes laika atskaite sākas pēc pilnas priekšapmaksas rēķina summas saņemšanas Pārdevēja norēķinu kontā.

Pircējam ir iespēja atteikties no Pirkuma pirms tā piegādes uzsākšanas, sūtot informāciju uz e-pastu iveikals@detalas.lv.

Pirkuma izpildes nosacījumi

Pirkums un Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām brīdī, kad Prece ir nodota Pircējam. Preces saņemšanas brīdī Pircējs pārliecinās, vai tā pilnībā atbilst izvēlētajai Precei – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un komplektācija.

Atbildība par Preci, tās bojājumiem un bojāeju pāriet no Pārdevēja uz Pircēju brīdī, kad prece tiek nodota Pircējam.

Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Pārdevēja uz Pircēju brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis pilnu Preces apmaksu.

Par Preces saņemšanas apstiprinājumu kalpo Pārdevēja izdota un Pircēja parakstīta pavadzīme vai Pārdevēja izsniegts kases čeks.

Preces kvalitāti (izņemot slēptos ražošanas defektus) Pircējs nosaka vizuāli apskatot Preci tās saņemšanas brīdī.

Pretenzijas par Preces kvalitāti (izņemot slēptos ražošanas defektus) un/vai Preces neatbilstību Līguma nosacījumiem, tās raksturojošām īpašībām u.c. Pircējam ir jāpiesaka Pārdevējam 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas dienas. Pēc šī termiņa Pārdevējs ir tiesīgs Preci atpakaļ nepieņemt. Pārdevējs saglabā tiesības ieturēt kompensāciju vai atteikties pieņemt Preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā kādā citā veidā ir zaudējusi savu sākotnējo izskatu vai saturu.

Ja rodas domstarpības par Preces kvalitāti, gan Pircējam, gan Pārdevējam ir tiesības veikt oficiālu, neatkarīgu ekspertīzi.

Ja Preces saņemšanas vieta ir norādīta Pārdevēja tirdzniecības vieta un Pircējs septiņu dienu laikā neierodas pēc Preces, tad noslēgtais Distances līgums zaudē spēku.

Ja Preču piegādei tiek izmantoti kurjerpasta pakalpojumi, bet piegādes brīdī Pircēja norādītajā saņemšanas adresē Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav sastopami, kā arī nav sazvanāms uz norādīto tālruni, tad noslēgtais Distances līgums trīs darba dienu laikā zaudē spēku un Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Pircēja piegādes izdevumu kompensāciju.

Atteikuma tiesības

Pēc nopirktās Preces saņemšanas Pircējam ir iespēja izmantot atteikuma tiesības, par to informējot Pārdevēju 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, un atgriezt Preci, nenorādot Preces atgriešanas iemeslu, aizpildot atteikuma veidlapu [saite uz atteikuma tiesībām un veidlapu] un nogādājot to kopā ar Preci uz Pārdevēja juridisko adresi.

Izmantojot atteikuma tiesības un piesakot Preces atgriešanu, Pircējam Prece ir jānogādā atpakaļ Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu izsūtīšanas dienas. Pēc šī termiņa Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Preci atpakaļ.

Atteikuma tiesību realizācija ir piemērojama tikai Fiziskajām personām.

Atsakoties no pirkuma Distances līguma, Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Lai varētu izmantot 14 (četrpadsmit) dienu atteikuma tiesības, saglabājiet un nesabojājiet Preces oriģinālo iepakojumu (ja tāds ir) un komplektāciju, kā arī Prece nedrīkst būt ārēji mehāniski bojāta, uzstādīta vai lietota.

Preces jāatdod atpakaļ oriģinālajā preces sūtījuma iepakojumā.

Par atpakaļ atdodamās Preces pienācīgu sakomplektēšanu un iepakošanu atbild Pircējs. Ja prece nav sakomplektēta un/vai pienācīgi iepakota, Pārdevējs nepieņem atpakaļ atdotās preces.

Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja tās ir lietotas un/vai ir sabojātas, un/vai ir zaudējušas Preču sākotnējo izskatu (Preces vai tās iepakojuma izmaiņas, kas radušās iepakojumu atverot, lai aplūkotu Preci, nav uzskatāmas par būtiskām Preces izskata izmaiņām).

Noslēguma noteikumi

Ja interneta veikalā neatradāt sev interesējošo, nepieciešamo Preci, lūdzu, sūtiet jautājumu uz e-pastu iveikals@detalas.lv, norādot savu elektroniskā pasta adresi un mēs sniegsim Jums individuālu atbildi par šādas Preces pirkuma iespējām.

Pircējs un Pārdevējs ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz interneta veikala apmeklējumu vai rodas saistībā ar Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās. Gadījumā, ja Puses nav vienojušās pārrunu ceļā, visi strīdi tiks izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Atgādinām, ka „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” attiecas tikai uz fiziskām personām. Līdz ar to, vēršam uzmanību, ka juridiskas personas nevar izmantot PTAL noteiktās atteikuma tiesības.

DETALAS.LV saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt interneta veikala lietošanas noteikumus, informāciju

publicējot DETALAS.LV mājas lapās www.detalas.lv un/vai online.detalas.lv

Kontaktinformācija un norēķinu rekvizīti

Reģ. Nr. 40203231971

Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 93B – 12, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Pasta adrese: Piebalgas 85, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136

Banka: AS Citadele banka

SWIFT kods: PARXLV22

EUR Konta Nr. LV77PARX0022935610001

tālrunis: 25689007
e-pasts: iveikals@detalas.lv