Klienta atbalsta programma

Saturs

 1. Klienta atbalsta programmas mērķi
 2. Klienta atbalsta programmas individuālo piedāvājumu saņemšana
 3. Klienta atbalsta programmas noteikumos lietotie jēdzieni
 4. Klienta atbalsta izsniegšanas noteikumi
 5. Klienta atbalsta izmantošanas noteikumi
 6. Dalības izbeigšana Klienta atbalsta programmā
 7. Vispārējie noteikumi

1. Klienta atbalsta programmas mērķi

Klienta atbalsta programma ir izveidota, lai sniegtu priekšrocības un radītu papildu ieguvumus Klientiem un DETALAS.LV uzņēmējdarbībai, tai skaitā:

 • saņemt atlaide ar pirmo pirkumu;
 • dot iespēju lojāliem Klientiem iegādāties preces un/vai pakalpojumus saskaņā ar labākiem nosacījumiem, piešķirt tiem atlaides un rīkot pārdošanas akcijas, kā arī sniegt jebkādas citas priekšrocības;
 • analizēt pieejamo informāciju par pirkumu datiem, interneta konta apmeklējuma datiem, Klienta iepirkšanās paradumiem un/vai citām pazīmēm, lai sniegtu Klientam individuālus, aktuālus, interesantus un izdevīgus piedāvājumus un citu informāciju;
 • motivēt esošos pircējus iepirkties DETALAS.LV veikalos;
 • piesaistīt jaunus Klientus un saglabāt ar tiem ilglaicīgas attiecības;
 • iepazīt un izprast Klientus, to vajadzības un vēlmes;
 • attīstīt DETALAS.LV veikalu tīklu, ņemot vērā Klientu vajadzības, piedāvājot to, kas ir nepieciešams pircējiem, un tiecoties panākt, lai DETALAS.LV kļūtu par Klientiem vispiemērotāko partneri;
 • vērtētu uzņēmējdarbības tendences un pieņemtu lēmumus par cenu, sortimenta un mārketinga politiku;
 • iegūtu iespēju uzrunāt savus Klientus un informētu viņus par izmaiņām un jaunumiem DETALAS.LV veikalu tīklā (darba laiki, jaunu veikalu atvēršanu, veikalu slēgšanu);
 • informētu par autoservisos nodoto automašīnu remonta procesu, defektiem, kas var apdraudēt drošu dalību ceļu satiksmē, saskaņotu nepieciešamos remotdarbus, rezerves daļu un remontdarbu cenas;
 • nosūtītu atgādinošu informāciju par automašīnas tehniskās apskates beigu termiņiem.

Klienta atbalsta programmā Klients varēs izmantot īpašas akcijas, atlaides, piedāvājumus un citas Programmas priekšrocības visos DETALAS.LV veikalos. Dalība programmā ir aktīva līdz brīdim, kad Klients savu dalību atsauc, vai laika periodā, kamēr Klienta karte ir aktīva.

2. Klienta atbalsta programmas individuālo piedāvājumu saņemšana

Ja Klienta anketā ir izteikta vēlme un piekrišana saņemt Individuālos piedāvājumus, DETALAS.LV sagatavos un piedāvās Klientam vai Klientu grupai piemērotus Individuālos piedāvājumus atbilstoši Klienta pirkumu vēsturei vai citām pazīmēm.

Ņemot vērā Klienta pirkumu vēsturi un pirkšanas ieradumus, DETALAS.LV var piešķirt atlaides Klienta iecienītāko kategoriju preču iegādei, informēt Klientu par sortimenta jaunumiem.

Individuālie piedāvājumi tiek izveidoti individuāli katram Klienta atbalsta programmas dalībniekam, tāpēc katrs Klienta atbalsta programmas dalībnieks vai to grupa var saņemt atšķirīgus Individuālos piedāvājumus.

Individuālie piedāvājumi var tikt sagatavoti un nosūtīti tikai gadījumos, ja Klients ir devis piekrišanu Klientā anketā norādītajos saziņas veidos – ar īsziņu, pa e-pastu.

3. Klienta atbalsta programmas noteikumos lietotie jēdzieni

Individuālie piedāvājumi – atlaides, akcijas un īpaši atlasīti individuāli piedāvājumi Klienta atbalsta programmas lietotājam.

Klients – pircējs, kas reģistrējies DETALAS.LV Klienta atbalsta programā, kuru izmantojot var saņemt individuālus piedāvājumus un citas priekšrocības DETALAS.LV veikalos.

Klienta anketa – reģistrācijas anketa, kas aizpildāma papīra formā un iesniedzama veikalos vai aizpildāma elektroniski DETALAS.LV mājas lapās detalas.lv, online.detalas.lv, lai kļūtu par Klienta atbalsta programmas lietotāju.

Personas dati – Klienta personas dati, ko DETALAS.LV apstrādā atbilstoši Privātuma politikai.

Privātuma politika – personas datu apstrādes noteikumi, kas ir neatņemama Klienta atbalsta programmas noteikumu sastāvdaļa.

DETALAS.LV veikali – veikalu tīkls, kuru adreses un citu aktuālo informāciju var uzzināt DETALAS.LV mājas lapā detalas.lv. Veikalu ietilpst arī DETALAS.LV meitas uzņēmumi un franšīzes parneri.

GZ AUTO – SIA “GZ AUTO”,

reģ. Nr. 40203231971,

juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 93B – 12, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

pasta adrese: Piebalgas 85, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.

 
UZ AUTO – SIA “UZ AUTO”,

reģ. Nr. 48503023438,

juridiskā adrese: Veidenbauma iela 1-12, Saldus, Saldus nov.,

pasta adrese: Kuldīgas iela 69, Saldus, LV-3801.

 

4. Klienta atbalsta programmas noteikumi

Lai reģistrētos klienta atbalsta programmā, Klients aizpilda Klienta anketu jebkurā DETALAS.LV autodaļu veikalā. Klienta kartes anketu sagatavo vienā eksemplārā un nodod DETALAS.LV darbiniekam.

Pēc klienta anketas iesniegšanas Klients tiek reģistrēts Klienta atbalsta programmā.

Klienta anketu var aizpildīt arī elektroniski DETALAS.LV mājas lapās detalas.lv.

Aizpildot Klienta anketu, Klients nodod DETALAS.LV noteiktus savus Personas datus. Informācija par Klienta Personas datu apstrādi ir norādīta Privātuma politikā.

5. Klienta atbalsta programmas izmantošanas noteikumi

Lai pirkuma brīdī saņemtu spēkā esošās Klienta atbalsta programmas priešrocības, Klients pie kases autorizē sevi. Ja Klients neveic Klienta autorizāciju un DETALAS.LV nevar identificēt Klientu, tad Klienta atbalsta priekšrocības nevar saņemt.

Ja Klients pirkumus veic attālināti, izmantojot interneta vietni online.detalas.lv, tad pirkuma brīdī spēkā esošās Klienta atbalsta programmas priešrocības jau ir ietvertas pirkuma nosacījumos.

Klienta atbalsta programmas noteiktās priekšrocības tiek publicētas DETALAS.LV mājas lapā un citos informācijas avotos.

Klienta pienākums ir saudzīgi lietot un neizpaust trešajām personām savus autorizācijas datus.

Iesniegumi par izmaiņām dalībai Klienta atbalsta programmā un/vai Personas datu maiņai tiek pieņemti tikai rakstveidā, tos iesniedzot jebkurā DETALAS.LV veikalā vai elektroniski, nosūtot informāciju uz e-pastu iveikals@detalas.lv.

6. Dalības izbeigšana Klienta atbalsta programmā

Klienta dalība Klienta atbalsta programmā tiek slēgta pēc Klienta un/vai DETALAS.LV iniciatīvas šādos gadījumos:

 • Klients iesniedz rakstisku iesniegumu par dalības slēgšanu Klienta atbalsta programmā un atsauc savu piekrišanu spēkā esošajiem Klienta atbalsta programmas noteikumiem un/vai Privātuma politikai;
 • ja 60 (sešdesmit) mēnešus pēc kārtas Klients ne reizi neizmanto Klienta atbalsta programmu, t.i. nav veicis pirkumus interneta vietnē online.detalas.lv, vai nav veicis pirkumus klātienē uz vietas veikalā ;
 • ja DETALAS.LV groza šos Noteikumus un/vai Privātuma politiku un lūdz iesniegt turpmākai Klienta atbalsta programas īstenošanai nepieciešamu piekrišanu, bet Klients tādu piekrišanu nesniedz;
 • DETALAS.LV ir tiesības bez brīdinājuma anulēt dalību Klienta atbalsta programmā, gadījumos, kad Klients pārkāpj Klienta atbalsta programmas izmantošanas noteikumus;
 • ja DETALAS.LV nolemj pārtraukt Klienta atbalsta programmu un paziņo par programmas izbeigšanu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš mājas lapā detalas.lv, GZ AUTO un UZ AUTO veikalos izvietotos informatīvajos materiālos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.

Kad tiek pārtraukta Klienta dalība Klienta atbalsta programmā, DETALAS.LV dzēš visus Klienta personas datus, ievērojot Privātuma politikā norādītos izņēmuma gadījumus.

7. Vispārējie noteikumi

Šie noteikumi stājās spēkā 2022. gada 23. maijā.

DETALAS.LV saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt Klienta atbalsta programmas noteikumus un tās piedāvātās priekšrocības, informāciju publicējot DETALAS.LV mājas lapā, GZ AUTO un UZ AUTO veikalos izvietotos informatīvajos materiālos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.