Privātuma politika

Saturs

 1. Ievads
 2. Klienta anketas datu apstrāde
 3. Pirkuma datu uzglabāšana
 4. Datu apstrāde individuālo piedāvājumu sniegšanai
 5. Piedāvājumu un informācijas sniegšana
 6. Interneta vietne www.igrosauto.lv
 7. Statistikas, tirgus un Klienta rīcības izpēte
 8. Datu nodošana trešajām pusēm
 9. Teritorijas un jurisdikcijas datu apstrādē
 10. Normatīvajos aktos noteikto tiesību izmantošana
 11. Tiesības iegūt informāciju par personas datu apstrādi
 12. Tiesības pieprasīt labot personas datus
 13. Tiesības atsaukt piekrišanu
 14. Tiesības iesniegt sūdzību
 15. Tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja aptrāde pamatota ar leģitīmajām interesēm
 16. Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)
 17. Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi
 18. Tiesības uz datu pārnesamību
 19. Lūgumu izskatīšanas kārtība
 20. GROS AUTO kontaktinformācija
 21. Datu drošība
 22. Ilgāka datu uzglabāšana
 23. Politikas spēkā esamība un grozījumu veikšana

1. Ievads

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai, SIA “GROS AUTO” Klientam, informāciju par personas datu aizsardzības nodrošināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Reģistrējoties dalībai Klienta kartes programmā, Klients uztic SIA “GROS AUTO” (GROS AUTO) savus personas datus un piešķir tiesības tos apstrādāt, lai sasniegtu Klienta kartes programmas noteikumos norādītos mērķus.

Ja Klients nepiekrīt Klienta kartes programmas noteikumiem, šai Politikai vai atsevišķiem tās noteikumiem, GROS AUTO nevar dot iespēju Klientam piedalīties Klienta kartes programmā, jo nevar nodrošināt programmas darbību un piešķirtās priekšrocības.

Šajā Politikā ir informācija par to, kādus Klienta personas datus GROS AUTO pieprasa, saņem un apstrādā, kādiem mērķiem tos izmanto, cik ilgu laiku uzglabā un cita informācija par Klienta datu apstrādi. Papildu jautājumu gadījumos aicinām vērsties pie GROS AUTO, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

GROS AUTO saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt Privātuma politiku, informāciju, publicējot to GROS AUTO mājas lapā, izvietojot informatīvos materiālus GROS AUTO veikalos un autoservisos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.

Privātuma politikas izpratnē personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta.

GROS AUTO visus personas datus iegūst tikai no Klienta. Anketas datus Klients iesniedz tieši, aizpildot Klienta anketu, bet pirkuma datus – izmantojot Klienta karti veikalos un autoservisos.

Ar šo politiku GROS AUTO apliecina, ka Klienta personas datu drošība ir tās prioritāte. GROS AUTO izmanto atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī iekšējo noteikumu prasībām. GROS AUTO ievēro personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā izmanto tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā un Klienta kartes noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai.

GROS AUTO ievāc un apstrādā Noteikumos un šajā Politikā minētos Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • GROS AUTO saistošo līgumsaistību pildīšana;
 • Klienta piekrišana izmantot Klienta kartes programmas priekšrocības saskaņā ar Klienta kartes noteikumos paredzēto kārtību;
 • GROS AUTO leģitīmo interešu nodrošināšana;
 • normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde.

Reģistrējoties dalībai Klienta kartes programmā un piekrītot Klienta kartes programmas noteikumiem, Klientam obligāti jāsniedz Klienta anketā pieprasītie dati, pretējā gadījumā Klients nevar piedalīties Programmā.

2. Klienta anketas datu apstrāde

Balstoties uz iesniegtās Klienta anketas datiem, GROS AUTO izveido datubāzē unikālu Klienta kartes programmas dalībnieka profilu, kas nodrošina dalību Klienta kartes programmā, programmas priekšrocību piešķiršanu un Klienta tiesību īstenošanu, ievērojot šo Politiku un Klienta kartes programmas noteikumus.

Balstoties uz Klienta norādītajiem anketas datiem, GROS AUTO subjektu atpazīst kā attiecīgās Klienta kartes īpašnieku.

Klienta anketā norādītās kontaktinformācijas datus (vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa pieslēguma numuru, adresi) GROS AUTO izmanto tikai un vienīgi sadarbības nodrošināšanai ar konkrēto Klientu, atbildot uz pieprasījumiem un sniedzot būtisku informāciju par Klienta kartes programmu, tās noteikumu un/ vai šīs Politikas izmaiņām.

Pieņemot Klienta anketu, GROS AUTO uzskata, ka tajā norādītie dati ir precīzi un pareizi, kā arī visas Klienta piekrišanas ir norādītas ar brīvu gribu, izsmeļoši iepazīstoties ar šo Politiku un Klientu kartes noteikumiem.

Ja Klienta anketā būs norādīti nepareizi vai neprecīzi dati un/vai tos Klients neaktualizēs datiem mainoties, GROS AUTO var rasties grūtības nodrošināt Klienta kartes programmas priekšrocību izmantošanu vai Klienta tiesību īstenošanu. Šādos gadījumos GROS AUTO var būt spiesti bloķēt Klienta karti un izbeigt Klienta dalību Klienta kartes programmā.

Klienta anketas datu apstrādes:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana dalībai Klienta kartes programmā;
 • apstrādajamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēguma numurs, adrese;
 • datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kamēr Klients ir Klienta kartes programmas dalībnieks. Lai nodrošinātu GROS AUTO leģitīmo interešu aizsardzību (pretenziju, sūdzību izskatīšana), klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to, kā arī informāciju par veikto datu apstrādi, GROS AUTO uzglabā arī ilgāku periodu.

3. Pirkuma datu uzglabāšana

Pirkuma datus datubāzē GROS AUTO saglabā 10 (desmit) gadus pēc pirkuma veikšanas dienas un termiņam beidzoties, tos izdzēš un/vai anonimizē, t.i., neatgriezeniski atdala no Klienta kartes, Klienta anketas datiem un citas Klientu identificējošas informācijas.

Ja dalība Klienta kartes programmā tiek izbeigta ātrāk nekā beidzas 10 (desmit) gadu pirkuma datu uzglabāšanas termiņš, GROS AUTO visus Klienta anketas datus un Klientu identificējošu informāciju izdzēš, ja vien tie nav saglabājami, lai sasniegtu citus Klienta kartes noteikumos vai šajā politikā paredzētos datu apstrādes mērķus.

Pirkuma datu uzglabāšanas:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana, kā arī uz GROS AUTO attiecināmu juridisku pienākumu izpilde,
 • apstrādājamo datu kategorijas ir veikala adrese, pirkuma datums un laiks, preču nosaukums, daudzums, kopējā pirkuma cena (pēc visām piešķirtajām atlaidēm), ar Klienta karti piešķirto atlaižu summa, sniegto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.

4. Datu apstrāde individuālo piedāvājumu sniegšanai

Administrējot Klienta kartes programmas īstenošanu, un lai sasniegtu Klienta kartes noteikumos un šajā Politikā minētos mērķus, GROS AUTO izmanto automatizētus un/vai individuālus personas datu un Klienta pirkuma datu analīzes rīkus. GROS AUTO grupē un analizē Klienta datus pēc iegādātajām precēm, apmeklētajiem veikaliem un citām Klientiem raksturīgām pazīmēm.

Datu analīzi GROS AUTO veic Klienta interesēs, ar nolūku piešķirt individuālas priekšrocības noteiktu kategoriju pircējiem.

GROS AUTO grupē un analizē pieejamo informāciju par pirkumu datiem, interneta konta apmeklējuma datiem, Klienta iepirkšanās paradumiem un/vai citām pazīmēm, lai sniegtu Klientam aktuālus, interesantus un izdevīgus piedāvājumus un citu informāciju, kas saistīta ar dalību Klienta kartes programmā. Ņemot vērā Klienta pirkumu vēsturi un pirkumu paradumus, GROS AUTO var piešķirt atlaides iecienītāko kategoriju precēm vai informēt Klientu par sortimenta jaunumiem.

GROS AUTO veiktās Klienta datu analīzes darbības neietekmē Klientu juridiski, jo to rezultātā netiek pieņemti Klientam saistoši lēmumi.

Datu apstrādes individuālo piedāvājumu sniegšanai:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana;
 • apstrādajamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēguma numurs, adrese, pirkuma dati, ieskaitot veikalu, pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumu, daudzumu, kopējo pirkuma cenu, Klientam piedāvāto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu;
 • datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kamēr Klients ir Klienta kartes programmas dalībinieks. Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to GROS AUTO var saglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams GROS AUTO interešu un tiesību aizsardzībai, saistībā ar pret GROS AUTO izteiktām prasībām, pretenzijām tik ilgi, cik tas vajadzīgs šim nolūkam.

5. Piedāvājumu un informācijas sniegšana

Ja Klients ir devis piekrišanu saņemt Klienta kartes programmas piedāvājumus, GROS AUTO apstrādā Klienta personas datus, lai sniegtu informāciju par Klienta kartes programmas jaunumiem, individuāliem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām un citām priekšrocībām. Programmas piedāvājumus un informāciju GROS AUTO sniedz tikai Klienta izvēlētā veidā – uz elektronisko pasta adresi, ar īsziņu vai telefona zvanu.

Piedāvājumu un informācijas sniegšanas:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana saņemt informāciju;
 • apstrādajamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēguma numurs, adrese;
 • datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kuru Klients ir Klienta kartes programmas dalībinieks. Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to GROS AUTO var saglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams tās interešu un tiesību aizsardzībai, saistībā ar pret GROS AUTO izteiktām prasībām, pretenzijām tik ilgi, cik tas vajadzīgs šim nolūkam.

6. Interneta vietne www.igrosauto.lv

Šo datu aptsrādes juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana un reģistrētā lietotāja atļaujas (pieejas paroles) saņemšana.

Apstrādajamo datu kategorijas ir reģistrēšanās laikā norādītie dati, pieslēgšanās dati kontam, darbības interneta kontā, tai skaitā tehniskie pārlūkošanas dati (IP adrese, pieslēgšanās un pārlūkošanas tehniskā informācija).

Datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kuru Klients ir interneta konta lietotājs. Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to GROS AUTO var saglabāt arī ilgāku laika periodu, saistībā ar pret GROS AUTO izteikto prasību un pretenziju risināšanu, kamēr pastāvēs pamats šo datu apstrādei.

7. Statistikas, tirgus un Klienta rīcības izpēte

Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot uzņēmējdarbībai nepieciešamos pārskatus, GROS AUTO izmanto automatizētus datu analīzes rīkus. Analīzes laikā tiek izmantoti nepersonalizēti dati un netiek izmantota Klientu identificējoša informācija. Datu analīze, statistikas, tirgus un pircēju rīcības izpētes mērķis ir pieņemt būtiskus uzņēmējdarbības lēmumus par GROS AUTO pircēju vajadzībām, atbilstoša sortimenta veidošanu, cenu veidošanu, preču izvietošanu, veikalu attīstību un tml.

Statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpētes darbības neietekmē Klientu individuālās tiesības un intereses.

Statistikas, tirgus un Klienta rīcības izpētes:

 • juridiskais pamats ir GROS AUTO leģitīmās intereses analizēt datus un sagatavot uzņēmējdarbībai nepieciešamās atskaites, lai vērtētu savu uzņēmējdarbību un radītu labumus gan Klientam, gan savai uzņēmējdarbībai;
 • apstrādajamo datu kategorijas ir pirkuma dati, ieskaitot veikalu, pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumu, daudzumu, kopējo pirkumu cenu, ar Klienta karti piešķirto atlaižu summu;
 • datu apstrādes termiņš ir ne ilgāk kā 10 (desmit) gadi.

8. Datu nodošana trešajām pusēm

Klienta datus GROS AUTO var nodot apstrādei datu saņēmējiem, kuri palīdz izpildīt un administrēt Klienta kartes programmu. Tādas personas var būt GROS AUTO meitas uzņēmumi, franšīzes partneri, datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji.

Nepieciešamos personas datus GROS AUTO maksājumu izpildei interneta veikalā (www.igrosauto.lv) nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

Datu apstrādātājiem GROS AUTO iesniedz tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. GROS AUTO iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Klienta personas datus tikai pēc GROS AUTO norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez GROS AUTO piekrišanas. Turklāt, tiem ir jānodrošina Klienta datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas paredz jebkuru Klienta datu neatgriezenisku dzēšanu pēc dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

Lai nodrošinātu gan GROS AUTO tiesības, darbinieku un īpašuma drošību, gan Klienta tiesības, dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm (policijai vai uzraudzības institūcijām), taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

9. Teritorijas un jurisdikcijas datu apstrādē

GROS AUTO apstrādā personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā un bez nodoma nodot personas datus uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstis.

10. Normatīvajos aktos noteikto tiesību izmantošana

Datu aizsardzības normatīvie akti piešķir Klientam tiesības, kuras var brīvi izmantot vēršoties pie mums. GROS AUTO apņemas nodrošināt Klientam iespējas izmantot viņu tiesības.

11. Tiesības iegūt informāciju par personas datu apstrādi

Klientam ir tiesības saņemt GROS AUTO apstiprinājumu par to, vai GROS AUTO apstrādā Klienta personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Klienta personas datiem, kuri tiek apstrādāti, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotu, lēmumu pieņemšanu, kā arī to nozīmi un sekām.

12. Tiesības pieprasīt labot personas datus

Ja ir mainījušies Klienta anketā norādītie dati vai konstatēts, ka GROS AUTO apstrādātā informācija par Klientu ir neprecīza vai nepareiza, Klientam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

13. Tiesības atsaukt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Klienta datus GROS AUTO apstrādā uz Klienta piekrišanas pamata, Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Klienta piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta.

Savu piekrišanu Klients var koriģēt – atsaukt to vai atkārtoti dot iepriekš atsauktu piekrišanu, iesniedzot atbilstoši aktualizētu Klienta kartes pieteikuma anketu vai sazinoties ar GROS AUTO Klienta kartes programmas noteikumos norādītajos veidos.

Ja Klienta piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta, vai anulēta, GROS AUTO dzēš datus, kas tiek apstrādāti uz Klienta piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus, bet Politikā norādītajos gadījumos – GROS AUTO neatgriezeniski anonimizē datus.

Jebkurā situācijā Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to GROS AUTO var uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret GROS AUTO izteiktām prasībām, pretenzijām.

14. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Klients uzskata, ka GROS AUTO apstrādā tā datus pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, GROS AUTO aicina sazināties Klienta kartes programmas norādītajos veidos, lai risinātu radušos situāciju, apmierinātu lūgumus un novērstu GROS AUTO pieļautās kļūdas, ja tādas radušās.

Ja Klients nav apmierināts ar GROS AUTO piedāvātajiem risinājumiem vai GROS AUTO, pēc Klienta domām, neveic nepieciešamās darbības, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

15. Tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja aptrāde pamatota ar leģitīmajām interesēm

Klientam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz GROS AUTO leģitīmajām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Klienta kartes programmas mērķus un abu pušu – gan Klienta kā datu subjekta, gan GROS AUTO kā datu pārziņa, leģitīmo interešu līdzsvaru, Klienta iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot tā datu apstrādi, ko GROS AUTO veic uz leģitīmo interešu pamata, GROS AUTO nevar nodrošināt iespēju Klientam turpmāk piedalīties GROS AUTO Klientu kartes programmā.

16. Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Klientam ir tiesības lūgt, lai GROS AUTO dzēš tā personas datus.

Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti Klientam esot GROS AUTO Programmas dalībniekam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, GROS AUTO var saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.

17. Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi

Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Klients apstrīd datu precizitāti, iesniedz iebildumus par datu apstrādi uz GROS AUTO leģitīmo interešu pamata, Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi.

18. Tiesības uz datu pārnesamību

Klientam ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Klients iesniedzis GROS AUTO elektroniskā formā. Saņemot Klienta pieprasījumu par datu pārnesamību, GROS AUTO nodrošina Klienta tiesību realizāciju, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūta Klienta pieprasītos datus elektroniskā formā Klienta izvēlētajam adresātam, ievērojot Klienta pieprasījumā norādīto informāciju.

19. Lūgumu izskatīšanas kārtība

Tiecoties aizsargāt visu GROS AUTO klientu datus no nelikumīgas atklāšanas, GROS AUTO, saņemot Klienta lūgumu sniegt datus vai īstenot citas Klienta tiesības, būs jāpārliecinās, vai Klienta karte ir izdota tieši konkrētajam Klientam. Šim mērķim GROS AUTO var lūgt Klientu norādīt Klienta kartes pieteikuma anketā norādītos aktuālos anketas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi vai mobilā tālruņa pieslēguma numuru un salīdzināt, vai Klienta norādītie dati sakrīt ar atbilstošajiem anketas datiem. Veicot šo pārbaudi, GROS AUTO ir tiesības izsūtīt kontroles paziņojumu uz Klienta kartes pieteikuma anketā norādīto kontaktinformāciju – īsziņu vai elektronisko pasta adresi, lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga, piemēram, Klienta norādītie anketas dati nesakritīs ar Klienta kartes pieteikuma anketā norādītajiem datiem vai netiks veikta autorizācija pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma, GROS AUTO būs spiesti konstatēt, ka Klients nav attiecīgo datu subjekts un Klienta iesniegtais lūgums būs uzskatāms par noraidāmu.

Saņemot Klienta lūgumu par jebkuru Klienta tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, GROS AUTO apņemas nekavējoties, taču, jebkurā gadījumā, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Klienta lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Klientam informāciju par tā lūguma izpildes virzību. Ņemot vērā lūguma sarežģītību un skaitu, GROS AUTO ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to informējot Klientu līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Klienta lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbilde Klientam tiek sniegta ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja ir lūgts atbildēt citā veidā.

Ja GROS AUTO būs spiesti noraidīt Klienta lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, GROS AUTO rakstveidā informē par atteikumu, attiecīgi pamatojot to.

20. GROS AUTO kontaktinformācija

Par personas datu apstrādes jautājumiem ar GROS AUTO var sazināties šādos veidos:

 • rakstot uz elektroniskā pasta adresi: klientakarte@gros-auto.lv;
 • sūtot informāciju uz faktisko un pasta adresi: Zemzaru iela 1, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167;
 • rekvizīti: SIA “GROS AUTO ”, reģ. Nr. 40003328842, juridiskā adrese: Maskavas iela 349, Rīga, LV-1063

21. Datu drošība

GROS AUTO izmanto dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Klienta personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Klientam patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja Klients pieņem lēmumu nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

22. Ilgāka datu uzglabāšana

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Klienta datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, GROS AUTO iznīcina Klienta datus, bet Politikā norādītajos gadījumos – anonimizē pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā periodā.

Ilgāka šajā Politikā norādīto Klienta personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

 • tas ir nepieciešams, lai GROS AUTO varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar pretenzijām vai prasībām;
 • ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
 • Klienta dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

23. Politikas spēkā esamība un grozījumu veikšana

Privātuma politika ir spēkā no 2018. gada 25. maija.

GROS AUTO saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt politikas noteikumus, informāciju publicējot GROS AUTO mājas lapā, GROS AUTO veikalos un autoservisos izvietotos informatīvajos materiālos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.